Fondsenwerving voor de Oosterheemkerk in Veenendaal Oost

De verwachte kosten voor de Oosterheemkerk bedragen € 4,7 miljoen. Hiervan moet minimaal € 900.000,- door middel van acties, eenmalige en/of periodieke giften bij elkaar worden gebracht.
Wij willen dit bedrag realiseren door middel van acties én door eenmalige of periodieke giften.
Op deze pagina leest u hoe u een financiële bijdrage (eenmalig of periodiek) kunt doen en wat de belastingvoordelen kunnen zijn. Graag bevelen wij deze financiële actie aan in uw gebed en zeggen wij dank voor uw betrokkenheid.

A. Eenmalige gift – Hoe werkt dat fiscaal?
Weet u dat giften voor de bouw van de Oosterheemkerk bij uw belastingaangifte op uw inkomen in mindering mogen worden gebracht vanwege de ANBI-status? Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u in 2022 maximaal 40% van deze aftrekpost terug.

Let op! Bij deze regeling geldt een minimumbedrag van 1% van het bruto gezinsinkomen (drempelinkomen). Bij een gezinsinkomen van bijvoorbeeld € 35.000,- per jaar mag u de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken.
Daarnaast mag u maximaal 10% van uw drempelinkomen aan giften aftrekken. Dit drempelinkomen is het saldobedrag van uw inkomens uit werk en woning (belastingbox 1), het aanmerkelijk belang (belastingbox 2) en sparen en beleggen (belastingbox 3) van de fiscale partners gezamenlijk.
Giften in de vorm van contant geld zijn niet aftrekbaar.

Wilt u een eenmalige gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer NL75 SNSB 0933 7825 00 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal inz. Nieuwbouw Oosterheemkerk. Het kan zijn dat uw bank aangeeft dat de juiste tenaamstelling is: Hervormde Gemeente Veenendaal Kerkvoogdij. Dit kunt u dan accorderen. Het is per bank verschillend of zo’n melding verschijnt. Bij uw overboeking moet u altijd vermelden dat het om een gift voor de Oosterheemkerk gaat.

B. Periodieke gift – Hoe werkt dát fiscaal?
Weet u dat wanneer u uw schenking voor minimaal vijf jaar laat vastleggen in een overeenkomst, u het bedrag wél volledig kunt aftrekken? Men noemt zo’n bijdrage een periodieke gift. Zo’n schenking is (ook) interessant wanneer u jaarlijks minder dan 1% of meer dan 10% van uw inkomen aan (andere) goede doelen geeft, want met een akte is zowel het bedrag boven als onder de drempel aftrekbaar.

Hoe werkt zo’n periodieke gift?
Wij wijzen u graag op de mogelijkheid uw financiële bijdrage voor de Oosterheemkerk te geven door middel van een periodieke schenking voor tenminste vijf jaar (of korter bij overlijden). Dat kan via een overeenkomst. Het voordeel van zo’n periodieke schenking is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Een gift is periodiek als...
... de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.
... het bedrag comform de overeenkomst of akte minstens één keer per jaar wordt overgemaakt.
... de schenkingsbedragen steeds even hoog zijn.
... de schenkingsbedragen minimaal vijf jaar achtereenvolgens worden overgemaakt.
... de begunstigde géén tegenprestatie levert voor de gift.
... de gift stopt bij het overlijden van de schenker of een ander.

Wilt u een periodieke gift doen?
1. Download de overeenkomst en print deze uit.
2. Vul uw gegevens in en onderteken de overeenkomst.
3. Bij instelling/vereniging vermeldt u CVK Hervormde Gemeente Veenendaal inzake Oosterheemkerk.
4. Stuur de ingevulde overeenkomst naar het Kerkelijk Bureau, Fluitersstraat 2, 3901 DK Veenendaal.
5. Het Kerkelijk Bureau vult hún gegevens in en stuur het complete formulier naar u retour.
6. U kunt dit formulier inscannen en opslaan in uw administratie voor uw belastingaangifte.

Meer informatie?
Heeft u vragen of andere opmerkingen? Neem dan contact op met één van de onderstaande personen. Weet dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat uw privacy gewaarborgd wordt.

Wilko Overeem, wilkoovereem72@gmail.com
Leendert Wiskerke, leendertw96@gmail.com